Sun Wu Kong San Da Bai Gu Jin!

Monkey King hits White Demon three times!

Monkey King (Sun Wu Kong)

White Demon (Bai Gu Jin)

Sun Wu Kong Da Nao Tian Gong

(Monkey makes havoc in Heaven)

Sun Wu Kong Tou Chi Ren Shen Guo

(Monkey steals man fruit)

Monkey King

Sun Wu Kong Da Zhan Huo Yan Shan

(Monkey fights hard at the fiery mountains)

Sun Wu Kong Yu San Jian Bao

(Monkey King and three pieces of treasure)

Hanuman

Sun Wu Kong Qi Yu Xiao Ding Ding

(A child called Xiao Ding Ding has a magical meeting with Monkey King)

Monkey in the sky 1         Monkey in the sky 2


Go to main page for Chinese