überlaufen (German) - (chemical) overflow, passed (English)

überlaufen (Deutsch) - overflow (English)


Go to "Maschinenbau" glossary