Pinbelegung (Deutsch) - pin assignment, pinout, pin configuration, pin allocation (English)

Pinbelegung (Deutsch) - pin assignment (English)


Go to "Maschinenbau" glossary