Custom Search

Various Japanese Kanji Characters

honraigo- words of Japanese origin

jin_hito       hito - person

* *

nichi_hi       hi - sun, day

* *

kuni

* *

TEN / ama / ame

* *

DOU / michi

* *


kango - words of Chinese origin

HON / moto

* *

ONGAKU

End of words of Chinese origin


* *

haha

* *

FU / chichi

* *

uma

* *

mono

* *

moku

* *

arawa(su) / arawa(reru)

* *

kaeri(miru) / habu(ku)

* *

HITSU / fude

* *

SHU / te

* *

KATSU

* *

JI / toki

* *

HI / kare

* *

chika(i)

* *

GAKUSHA

* *

miru

* *

kaeru

* *

bukkyou

* *

GAI / GE / soto / hazu(su) / hazu(reru) / hoka

* *

tatsu

* *

SHO / tokoro

* *


HYAKU

* *

HI / kana(shi) / kana(shimu)

* *

SHIN / kokoro

* *

HA / yabu(ru) / yabu(reru)

* *

SHO / ka(ku)

* *

REI / tsume(tai)

* *

nokuru

* *

GO / kata(ru) / kata(rau)

* *

CHOU / tori

* *

AN / kura(i)

* *

KA / nani / nan

* *

SEKI / mukashi

* *

mizukara

* *

JI / koto

* *

SUI / fu(ku)Main page for Japanese

Like more details on the author?